CHÍNH SÁCH BẢO MẬT HERBALIFE

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, công ty mẹ và các tổ chức liên kết tuân thủ pháp luật Việt Nam về việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân từ Việt Nam. Một minh chứng cho cam kết thực hiện chế độ bảo mật cao đối với thông tin nhận dạng cá nhân mà mình thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao, Herbalife Việt Nam  đã khẳng định việc tuân thủ Quy chuẩn Quốc tế về Bảo mật Thông tin (Safe Harbor Privacy Principles) của thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu, truy cập và thực thi. Để biết thêm thông tin về Chương trình Bảo mật Thông tin này, và để xem chứng nhận của Herbalife, vui lòng truy cập website http://www.export.gov/safeharbor/.

Mục đích của Chính Sách Bảo Mật này là để thông báo cho bạn: những thông tin nào có thể được thu thập khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc khi trở thành Thành Viên hoặc khách hàng; thông tin đó sẽ được sử dụng như thế nào bởi Herbalife Việt Nam, Công ty mẹ và các tổ chức liên kết và/hoặc các cá nhân hoặc tổ chức được chia sẻ thông tin; quyền lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng, chia sẻ và chuyển giao thông tin trên; khả năng kiểm tra, chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin đó; và thủ tục bảo mật mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

LƯU Ý

Thu thập thông tin

Tùy từng trường hợp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân (ví dụ: họ tên, địa chỉ gửi thư, thành phố, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng về tự động thanh toán và ghi nợ, v.v...) sẽ được thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao theo định dạng được xem là thích hợp bởi Herbalife Việt Nam và bên thứ ba được ủy quyền cho những mục đích của việc thu thập. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin này. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn tiết lộ những thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn có thể không cung cấp. Điều này cũng có nghĩa là trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhận dạng không-thuộc-cá-nhân khi bạn truy cập vào các trang web (ví dụ, địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, v.v..). Thông tin này được thu thập và phân tích tổng hợp để cải thiện chức năng và nội dung của trang web.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng các thông tin được thu thập cho nhiều mục đích khác nhau. Bạn sẽ được thông báo về các mục đích này tại thời điểm thu thập. Tuy nhiên, những mục đích chúng tôi sử dụng thông tin có thể bao gồm:

  • Đối với khách truy cập trang web Thông tin về bạn có thể được sử dụng để thêm bạn vào danh sách email của chúng tôi, được cung cấp đến Thành Viên Herbalife khi bạn quan tâm về sản phẩm cũng như cơ hội kinh doanh của chúng tôi; được sử dụng cho các phân tích về xu thế và thống kê; tăng cường hoạt động của trang web; sử dụng làm nội dung phục vụ quảng cáo, gửi các tài liệu khuyến mãi và thông tin của Herbalife Việt Nam, Công ty mẹ và các tổ chức liên kết, và những công ty khác.
  • Đối với Khách hàng Thông tin về khách hàng sẽ được sử dụng cho hoạt động dịch vụ khách hàng, xác nhận và thực hiện các đơn đặt hàng của bạn, giao hàng, quản lý thanh toán, giải quyết tranh chấp và rắc rối có thể xảy ra với các đối tác giao hàng cũng như những nhà cung cấp dịch vụ khác.
  • Đối với Thành Viên Thông tin về Thành Viên sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ phân phối, tính toán thu nhập và hoa hồng, cung cấp chương trình đào tạo về sản phẩm và dịch vụ mới, đảm bảo sự tuân thủ với Đơn Đăng ký và Hợp đồng Thành Viên cũng như các quy định và luật lệ của công ty.

SỰ LỰA CHỌN

Chúng tôi có những mối quan hệ kinh doanh hiện tại và có thể phát triển các mối quan hệ khác trong t    ương lai với các đối tác kinh doanh. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc cho phép truy cập thông tin đã được thu thập về bạn để các đối tác kinh doanh này có thể liên lạc và trao đổi với bạn về sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.
Tại thời điểm thu thập thông tin, bạn có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối việc tiết lộ thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị và các chương trình marketing của Herbalife Việt Nam, Công ty mẹ và các tổ chức liên kết.


CHUYỂN GIAO

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp thay mặt chúng tôi thực hiện một số hoạt động. Ví dụ như các hoạt động: hoàn tất đơn hàng, giao hàng, hoạt động quản lý email, xử lý thanh toán thẻ tín dụng, và cung cấp các dịch vụ khách hàng. Các đơn vị cung cấp này đều bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ hợp đồng trong việc sử dụng các thông tin mật từ Herbalife Việt Nam đúng với mục đích và chức năng mà họ được giao và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quantrong việc bảo mật thông tin và sự riêng tư.

Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin thu thập được khi có lý do để tin rằng điều đó là cần thiết để xác định danh tính, liên hệ hoặc có hành động pháp lý đối với những người hoặc tổ chức có thể có hành vi làm tổn hại đến bạn, chúng tôi hoặc những người khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin khi pháp luật yêu cầu.

Báo cáo tuyến dưới của một Thành Viên bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ, mã số, số điện thoại, địa chỉ email, số fax, cấp bậc hoặc xếp hạng và những thống kê về điểm số và doanh số bán hàng, được cung cấp cho các Thành Viên một cách hết sức bí mật và với mục đích duy nhất là hỗ trợ các Thành Viên đó tiếp tục phát triển kinh doanh với Herbalife. (Tuyến dưới bao gồm tất cả các Thành Viên được bảo trợ trực tiếp bởi một Thành Viên cụ thể, và tương tự, tất cả những người khác được bảo trợ bởi những Thành Viên đó.)

Báo cáo tuyến dưới, bao gồm tất cả các dữ liệu trong đó, cấu thành thông tin mật, những bí mật kinh doanh độc quyền của Herbalife. Thành Viên không được thu thập, phân phối hoặc tập hợp những thông tin mật hoặc thông tin cá nhân, hoặc tổng hợp thông tin về Thành Viên khác hoặc khách hàng của Thành Viên khác, ngoại trừ trường hợp liên quan đến tuyến dưới của mình và cho mục đích duy nhất là thúc đẩy công việc kinh doanh với Herbalife, và nhằm quản lý, tạo động lực và huấn luyện tuyến dưới của mình.

Bạn cần biết rằng mỗi quốc gia có những quy định bảo mật sự riêng tư với các mức độ khác nhau nên các báo cáo tuyến dưới sẽ phụ thuộc vào điều này. Tuy nhiên, Herbalife Việt Nam sẽ sử dụng những biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin được giữ một cách bảo mật.

Vì Herbalife sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu toàn tập đoàn đối với thông tin liên quan đến Thành Viên, khách hàng, nhà cung cấp và đối tác của mình, nên những thông tin cá nhân của bạn có thể – trong những mục đích được đề cập ở trên của việc xử lý dữ liệu – cũng sẽ được lưu trữ và chuyển giao cho tập đoàn Herbalife và các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài nếu cần thiết.

BẢO MẬT

Chúng tôi thực hiện những bước hợp lý và những biện pháp quản lý hay kỹ thuật cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn luôn chính xác, kịp thời và an toàn. Tuy nhiên việc truyền dữ liệu qua Internet không thể được đảm bảo an toàn 100%, nên mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực cao nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn một cách tuyệt đối. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại mà bạn hoặc bất kỳ người nào có thể gặp phải do sự cố ý vi phạm thông tin bảo mật liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ những thông tin mà bạn đã cung cấp cho trang web.

TÍNH TOÀN VẸN DỮ LIỆU

Thông tin nhận dạng cá nhân sẽ được giữ trong các tập tin hoặc các hệ thống đang hoạt động cho đến thời điểm cần thiết, nhằm phục vụ cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo nhu cầu thực thi mối quan hệ hợp đồng giữa Thành Viên với tuyến trên cũng như mối quan hệ thương mại giữa Thành Viên với khách hàng.

Herbalife Việt Nam sẽ thực hiện các nỗ lực cần thiết để đảm bảo rằng thông tin được chính xác và đầy đủ và sẽ xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn khi các mục đích thu thập và lưu trữ đã hoàn tất và sẽ thông báo điều đó nếu luật pháp yêu cầu.

TRUY CẬP, KIỂM TRA, CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA HAY HỦY BỎ THÔNG TIN CỦA BẠN

Nếu thông tin của bạn không chính xác hoặc cần sửa đổi, hoặc bạn muốn xác minh hay hủy bỏ thông tin của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin của bạn trong hồ sơ của chúng tôi hoặc bạn có thể truy cập các trang web của Herbalife Việt Nam và cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin của mình. Thông tin liên lạc của chúng tôi được ghi rõ bên dưới. Chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý và các biện pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đó.

KHIẾU NẠI

Herbalife Việt Nam xem trọng sự riêng tư. Nếu bạn tin rằng Herbalife Việt Nam đã không tuân thủ Chính Sách Bảo Mật, bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Hãy cho chúng tôi biếtđầy đủ các chi tiết về những cách thức mà bạn tin rằng Chính Sách Bảo Mật đã không được tuân thủ. Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn một cách nhanh chóng. Nếu bạn không nhận phản hồi, hoặc khiếu nại của bạn không được giải quyết thỏa đáng, bạn hãy liên hệ với Bộ phận Bảo Mật của Herbalife Việt Nam, bộ phận sẽ là cầu nối với Herbalife Việt Nam để giải quyết vấn đề của bạn. Bạn có thể liên lạc với Bộ phận Bảo Mật này qua địa chỉ email privacy@herbalife.com.

CHI TIẾT WEBSITE

Bảo vệ trẻ em

Trang web này phục vụ cho đối tượng khách truy cập nói chung, không được thiết kế đặc biệt hay hướng đến đối tượng trẻ em. Chúng tôi không chủ ý thu thập, sử dụng hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào  đối với trẻ em dưới 15 tuổi. Tuy nhiên, nếu chúng tôi nhận biết được thông tin cá nhân đã được thu thập tại trang web là của trẻ em dưới 15 tuổi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó với mục đích duy nhất là để liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ để nhận được sự đồng ý. Sau một thời gian, nếu chúng tôi không nhận được sự chấp thuận, hoặc khi nhận được yêu cầu từ cha mẹ/ người giám hộ rằng chúng tôi không được sử dụng hoặc lưu trữ những thông tin này thì chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực cần thiết để xóa bỏ những thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Sau khi nhận được yêu cầu của cha mẹ hoặc người giám hộ, Herbalife Việt Nam sẽ cung cấp mô tả những loại thông tin cá nhân chi tiết thu thập được từ trẻ dưới 15 tuổi.

Cookies

Cookies là những thông tin được lưu trữ trên ổ đĩa cứng máy tính. Chúng tôi có thể sử dụng cookies để nhận biết khi bạn trở lại trang web nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn. Cookies không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân như tên của bạn, hoặc các thông tin nhạy cảm như số thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng cookie trên trang web, nhưng chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng hoặc nội dung của các cookie của bên thứ ba. Trình duyệt web thường cho phép bạn xóa cookies, ngăn chặn việc sử dụng cookies và/hoặc được thông báo khi cookies được sử dụng. Nếu bạn chặn cookies, bạn có thể không tận dụng đầy đủ các tính năng và chức năng của trang web. Các trình duyệt web cũng cho phép bạn gửi yêu cầu “Không Theo Dõi” các nội dung truy cập của bạn, điều này sẽ cho phép bạn truy cập ẩn danh.

Tuy nhiên, truy cập ẩn danh sẽ ngăn chặn Herbalife cung cấp cho bạn những tính năng và nội dung vượt trội của phần lớn các trang web của chúng tôi. Vì vậy, Herbalife không thực thi các yêu cầu Không Theo Dõi từ trình duyệt web. Tuy nhiên, Herbalife và các bên cung cấp thứ ba – các bên hoạt động thay mặt chúng tôi, chỉ theo dõi lịch sử truy cập của bạn cho mục đích được mô tả trong phần Sử dụng Thông tin của Chính Sách Bảo Mật này và chúng tôi không cho phép bên thứ ba tham gia vào các hành vi quảng cáo trực tuyến trên trang web của chúng tôi.

Liên kết tới bên thứ ba

Trang web này có thể chứa những liên kết tới các trang web được điều hành và duy trì bởi bên thứ ba mà chúng tôi hoàn toàn không kiểm soát. Bất kỳ thông tin bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản của chính sách bảo mật riêng của trang web đó, và chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu và đặt câu hỏi trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cho các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay chịu sự ràng buộc nào về nội dung, hoạt động hoặc chính sách của các trang web của bên thứ ba. Việc bao gồm các trang web của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi không được xem như sự phê duyệt của chúng tôi đối với nội dung, hành động hay chính sách của các trang web của bên thứ ba đó.

SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2006. Herbalife Việt Nam có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông báo. Thông báo có thể được cung cấp qua e-mail hoặc bằng cách đăng tải các phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web được coi như bạn chấp nhận sự thay đổi đó. Hãy xem xét Chính Sách Bảo Mật định kỳ để đảm bảo rằng bạn đã nắm được cập nhật mới nhất. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi thông qua kiểm tra ngày chính sách được sửa đổi, được ghi rõ ở phần cuối của chính sách này. Nếu bạn phản đối thay đổi đó, những dữ liệu đã thu thập tính từ thời điểm trước khi thay đổi sẽ áp dụng các Chính Sách Bảo Mật cũ. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong chính sách của chúng tôi, xin vui lòng không sử dụng trang web ngay sau khi có sự thay đổi thông tin trực tuyến. Khi truy cập trang web sau khi Chính Sách Bảo Mật được thay đổi, có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi này.

THẮC MẮC – Ý KIẾN HOẶC LIÊN HỆ

Nếu bạn có thắc mắc hoặc có ý kiến về Chính Sách Bảo Mật, hoặc bạn muốn truy cập hoặc thay đổi thông tin hiện tại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam,
Số 26 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh,
Điện thoại: 08 – 38279292

Sửa đổi ngày… tháng 1 năm 2016